TEKNISKA DEFINITIONER

Total Soltransmisson
Hur mycket av hela solens energi som passerar igenom glas och film tillsammans.
(inom ett våglängdsområde på 280-2500nm)

Solreflektion
Mängd av hela solens energi som reflekteras bort från glaset.
(här inkluderar man även den värme/energi som absorberats av glaset)

Total Solabsorption
Mängd av hela solens energi som omedelbart absorberas av glaset och omvandlas till värme.
(inom 280-2500 nm)

Visuellt Ljusgenomsläpp (VLT)
Mängd synligt ljus som passerar igenom glas och film.
(inom ett våglängdsområde på 380-780nm)

Visuell Ljusreflektion (VLR)
Mängd synligt ljus som reflekteras direkt.
(inom ett våglängdsområde på 380-780nm)

UV-Ljustransmission (genomsläpp)
Mängd ultraviolett ljus som släpps igenom glas och film.
(inom ett våglängdsområde på 280-380nm)

Skuggningskoefficient
Ett mått på mängden solenergi som släpps igenom. D.v.s. en jämförelse av energi transmissionen av glas + film resp. enbart glas.

Emissivitet
Ett materials ytförmåga att absorbera och återemmitera energi i form av strålning. Vilket uttrycks i skillnaden mellan strålningen som emitteras från en specifik yta i jämförelse med en yta som absorberar och emitterar all strålning (en s.k. Black body) när bägge ytor har samma temperatur.

U-värde – eller värmegenomgångskoefficienten är en definition på en byggnads värmeförlust. D.V.S för fönster: den mängd värme som förloras från den ena sidan till den andra (mätt i Watt) per m², per 1°K (=1°C), skillnad i temperatur mellan de två sidorna.
(EN 673 W/m²K)

Bländningsskydd
Procentuell minskning av visuellt ljus

G-värde
Den totala direkta (primära) soltransmissionen plus återstrålningen (sekundära) från den absorberade solenergin inuti byggnaden, dividerat med 100.
(alltså koeffecienten av Total solenergiavvisning)

Total solenergiavvisning (TSER)
(avser endast solens primära strålning).
Detta är hur mycket av solens energi som avvisas. Som en tumregel är detta 2/3 av absorberad energi plus all reflekterad energi.

Soluppvärmningsreduktion
Procentuell minskning av solens relativa uppvärmningsförmåga när man även inkluderar sekundärstrålningen från omgivningen.